Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.Termin 14 dniowy obowiązuje tylko w przypadku zakupów zrobionych w sklepie internetowym.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.Termin 14 dniowy obowiązuje tylko w przypadku zakupów zrobionych w sklepie internetowym.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Red Rubin Sp. z o.o., Spalinowa 13, 04-058 Warszawa, kontakt@mintydot.pl, Telefon: 504342474) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępny tu), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub na adres Red Rubin Sp. z o.o. ul. Spalinowa 13 04-058 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie póź niej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Red Rubin Sp. z o.o., Spalinowa 13, 04-058 Warszawa , kontakt@mintydot.pl , Telefon: 504342474

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Reklamacje

 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, z tytułu rękojmi, za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru w zakresie określonym w ustawie kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa
 • Zgłoszenie reklamacji, należy wysłać do siedziby firmy na adres: 

Sklep Minty Dot
Plac Konesera 10a
03-736 Warszawa
z dopiskiem: REKLAMACJA - sklep internetowy.

 • Do przesyłki reklamacyjnej prosimy dołaczyć oryginał paragonu lub faktury oraz wypełniony formularz reklamacji (dostępny tu) lub inny formularz/pismo zawierające podstawowe dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis przedmiotu, opis wady lub niezgodności z umową oraz reklamowany przedmiot.
 • Klient może również reklamować produkty w sklepie Minty dot na terenie kraju.
 • W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.
 • W ramach reklamacji Klient ma prawo żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy, ewentualnie  zwrotu pieniędzy.
 • W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.
 • W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Minty dot nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zerwanie, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii), Minty dot skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
 • Minty dot nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

 

Gwarancja Jakości Minty dot

 • Niezależnie od przepisów dotyczących sprzedaży detalicznej, Minty dot oferuje swoim Klientom Gwarancję Jakości.
 • Gwarancja Jakości obowiązuje przez okres 6 miesięcy i obejmuje następujące czynności: odświeżenie biżuterii, zmianę rozmiaru (o ile jest to możliwe technicznie), lutowanie zerwanego łańcuszka, bransolety, naszyjnika (o ile jest to możliwe technicznie).
 • Odpowiedzialność za zgodność towaru z umową ( w rozumieniu przepisów prawa) nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych: zerwania, wgniecenia, zdeformowania, zarysowania, odkształcenia, pęknięcia itp.
 • Gwarancja Jakości jak również odpowiedzialność za zgodność towaru z umową ( w rozumieniu przepisów prawa) nie dotyczą wypadnięcia lub uszkodzenia kamienia o ile powstały one w wyniku działań sił zewnętrznych i uszkodzeń mechanicznych. 
 • Gwarancją Jakości nie są objęte: szkło, kauczuk, elementy skórzane, elementy emaliowane, sznurki jedwabne, syntetyczne, i bawełniane, gumki.
 • W przypadku reklamacji lub skorzystania z Gwarancji Jakości Minty dot prosimy o załączenie dokumentacji zakupionego przedmiotu - paragonu/faktury, /gwarancji z opisem, wagą, ceną i kodem producenckim.
 • Firma Minty dot podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikacji uszkodzenia i pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia reklamacji.
 • Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni od poinformowania klienta o decyzji. Odwołanie powinno być w formie pisemnej.
 • W przypadku uszkodzenia mechanicznego lub po wygaśnięciu przysługujących praw wynikających z mocy ustawy oraz powyższej gwarancji, Minty dot może podjąć się odpłatnej naprawy, o ile jest to możliwe technicznie.
 • Minty dot zastrzega sobie prawo odmowy naprawienia przedmiotu po terminie wynikającym z przepisów prawa i Gwarancji Jakości oraz przy uszkodzeniach mechanicznych.
 • Dostarczenie towaru objętego Gwarancją Jakości Minty dot do siedziby firmy oraz jej odbiór, odbywa się zawsze na koszt Klienta.